دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عشقی که در تنورش
هیزم وابستگی بسوزاند،
نانِ سوخته‌یِ نفرت، بیرون می آورد.
یگانه کسی را دوست داشتن،
دلیل بر زانو زدن، فرو ریختن
و شکستن در برابرش نیست.
عشـق زمین نمی زند،
که برپا می دارد. اسیر نمی‌کند،
که قفس می گشاید!
گاه جدایی که رسید...
او که عاشق تر است،
رهاتر بال می گشاید‌
و بالاتر پرواز می کند.
آتش فراق؟ بله، هست‌.
اصلا باید باشد...
اما نه در بال، که بر دل...

از کتاب "دال.دوست داشتن" ..
نوشته حسین وحدانی

1397/03/24 - 21:20 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201831272520693376671528749451.8636.jpg
thumb_HamMihan-201831272520693376671528749451.8636.jpg · 400x400px, 137KB