دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بچع ک بودم وقتۍ گریه میکردَم
بابآم ب شُخمشم نبود
ب ننم میگُف خفه کُن اون پِدسگُ

توکِ دیگِ بچهـ مردُم بودۍ(:
1397/03/15 - 08:17 ارسال گزارش