دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


.

ما  اسیر جبر عشقیم ، ای خرد معذوردار
عاقلان مستانه گفتند اختیاری داشتیم

(ما برای انتخاب عاشق بودن ، اختیاری نداریم و باید عاشق باشیم.... گر عشق نباشد، به چه کار آید دل )
1397/02/28 - 14:23 ارسال گزارش
پیوست عکس:
قمشه ای.jpg
قمشه ای.jpg · 500x500px, 59KB