دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیاون روزها تهران شهر شادی بود...
شهربازی داشت
این روزها دیگر شهربازی ندارد اما
دیگر خودش شهربازی شده است
تهران پر از کسانی شده است که قلب هارا به بازی میگیرند