دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیبا تـو در آغـــوشِ تو
هـــرثــــــانیہ

متــــولد ميشـــوم و
جانم تــــازه ميشـــود

چہ کـار بہ حرف
مــــردم داریم

آغــــوشِ گــــرمم باش
تاعاشقــانہ زنـــدگے کنیم