دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیهی سرباز!
_بله قربان؟
اون شخص روی نيمكتُ ميبينی كه فرت و فرت سيگار ميكشه؟
_بله قربان!
بغضش رو هدف بگير تا خفه نشده!