دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


غم و درد دل مو بے حسابہ

خدا دونہ دل ازڪبابہ


بنازم دست و بازوے تہ صیاد

 بڪش مرغ دلم باللہ ثوابہ