دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیچشمانت را ببند و تصور كن
تمامِ روزهایی را كه در پيشِ رو داری

تمامِ آدم هایی كه هنوز ملاقات نكرده ای

و مطمئن باش

ميانِ همين روزها

يك نفر

يك جا

آنقدر تو را می خواهد

كه يادت می رود روزی جایی

كسی از سرِ نديدن و كم ديدن

تو را نخواست

كه بايد بدانی كسی كه يك قلب را

كه تمام و كمال برای او می تَپد

نخواهد

تا عمر دارد

قلبی اينچنينی برای لحظه هايش

نخواهد بود


1396/12/19 - 00:39 در *** من و تو *** ارسال گزارش