دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


اگر از شنیدن
یا مطالعه عقیده ای
متضاد عقیده خود
خشمگین شدید
به این معنی است که
برای اثبات عقیده خود،
دلیل مناسبی ندارید،
و به زور میخواهید متوسل شوید ...
1396/12/6 - 19:29 ارسال گزارش