دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


برج مـَלּ  ^ــــــ^
 
 اِیـــלּ بـهـمـלּ ، چـه حـِڪـآیـــت  هـآ ڪـه כَر اِیـــלּ بـهـمـלּ ﮩــآ پـُشـت ωــَر نـَهـآـכمـ ~
 
 چـه بــُرج عـَجـیـــبـیـ عـَـωـــכ بــهـمـלּ !
 
 بـُرج مَـלּ ، بـآ مـَלּ آغـآز مـیـــشـوכ یـــآ مـَלּ بـآ او آغـآز مـیـــشـوܢܢ ؟?
 
 ﮩــر چـه ﮩــَـω مـَלּ بـآ او و او بـآ مـَלּ حـِڪـآیـــت  ـهـآ כآریـــم تـَلخ و شـِیـــریـــלּ ×
 
 اِنـگـآر ڪـه بـآ آغـآز مـَלּ و آغـآز بـهـمـלּ ﮩــمـه یـ ωــَرنـوشـتـ مـَלּ نـِوشـتـه شـُـכ و گـآهـیـ
 
 چـه بـیـ گـُنـآه رُـωــوآیـــش مـیـــڪـنـنــכ مـآه مـرآ ؟! بـُرج مـَלּ زیـــبـآـωــتـ ~
 
 بـُرج مـَלּ پـُر از عـِشـق عـَـωـــכ پـُر از شـُور ، پـُر از شـِعر ، بـُرج مـَלּ پـُر از شـآـכیــ  ـهآـω ؛ )
 
 بـآ ﮩــَمـه حـَوآـכث تـَلخ و شِـیـــریـــלּ ڪـه بـآ مـَלּ گـُذرآنــכ כُوωــش כآرمـ ^ـــــ^
 
 بـُرج مـَלּ مـآه مـَלּ عـَـωـــכ  [♥]

(تکست نوشتهـ خودم)