دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


♥ ـــ تـَولـُد مُبآرکـ ـــ ♥

Biography-Iman-No-Love.jpg

 [ایمآن خدآدآیـ ]

arefedelgir1

** هرجا شنیده ای سخن یادبود من **
داراب 19 بهمن 96
یــــارب پـــر از ســـــرود خــــدا بــود رود من

آهــــسته می نــــواخـــت طــــبیعت درود من

چـــــشمان ســــرخ طــــبیعت نــــگاه می کند

تا بـــــنگرد گـــره ز فـــراســـــوی ســــود من

بــــودن بــــرای خــــالق و خــــدمت برای خلق

جـــز این حــــدیث چــــه فایده بود و نبود من

من می پرم به پشت ابر و سرم شــانه می کنم

آــــفتاب می ســـراید از ایـن پس ســـرود من

من گم شدم به جستجوی خدا در طواف عرش

اما نــــکرد خـــــالق مــــــن رو بــــــه دود من

نامــــــم پر اســــت روی حــــــوادث به روزگار

روزی نــــــکــرد روزی مـــــن در وجــــــود من

کـــــــویم پر اســـــت لاشخـــــوران و کرکسان

جز لاشــــــخور نــــدیده کـــــسی روی بود من

با مــــرده باز می کـــــنم ســـــر بازی روزگـــار

جـــــز مـــــرده کـــــس ندید تنِ در صعود من

یک قـــــطره آب نــــــوش نـــــکردم به روزگار

بر قــــبر مـــــن بپـــــاش تو آب ســــــجود من

گــــفتن ز تـــــلخی ام شــکرت پــــاره می کــند

هــــرجا شــــنیـده ای ســــخن یــــادبــــود من

صــــدها ســــتاره بــــغــل پـــــاره می کـــــنند

تا بشــــنونــد غــــزل عـــــطر و عــــــود مــــــن
از فتاح بحرانی

[!]

1396/11/20 - 16:24 ·
mahsamehr

{-15-}

1396/12/17 - 09:06 ·
arefedelgir1

شعر محبوبی سرودم

**شعر محبوبی سرودم **
4 فروردین 97 داراب
خوب کردم خوب کردم

شعر را آشوب کردم

با سکوت و ناله خود

ظالمان مغلوب کردم

خوب کردم خوب کردم

آتشی بر خود زدم من

ظالمان معیوب کردم

خوب کردم خوب کردم

لای چرخ ظلم گرد این زمانه

صد هزاران چوب کردم

خوب کردم خوب کردم

شعر محبوبی سرودم

شعر را محبوب کردم

خوب کردم خوب کردم

مطلبی نو را سرودم

مطلبم مطلوب کردم

با رطوبت خو گرفتم

گریه را مرطوب کردم

خوب کردم خوب کردم

در غروبی غربتم را تاب دادم

یاد آن شب غربت مرغوب کردم

خوب کردم خوب کردم
از فتاح بحرانی

[!]

1397/01/4 - 21:57 ·