دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


مشکل است اینکه 
کسی را به کسی دل برود
مهرش آسان
به درون آید و مشکل برود
دل من مهر تو را
گرچه به خود زود گرفت
دیر باید که مرا
نقش تو از دل برود....
 
1396/10/28 - 17:46 ارسال گزارش