دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


مناجات شب

بارالهاااااا
به پسران بدبخت، همسر
به دختران ترشیده ، شوهر
به مادران، صفا و مهر
به پدران ، خاموش نکردن کولر
به فقیران ، مال
به دانشجویان ، حال 
به حسودان ، دلی صاف
به استادان، انصاف
به ماشین ها ، کیفیت 
به اختلاسگران، انسانیت
به کشاورزان ، آب
به وبگردان، خواب
به تخم مرغ ها ، دو زرده بودن
به پراید ، ضد ضربه بودن
به خانه ها ،شادی و شور 
و در آخر به پست هایمان لایک عطا بفرما

مناجات نامه خواجه عبدالله تلگرامی جلد1 
1396/05/30 - 18:17 در شاد باشیم ارسال گزارش