دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


×یـــِـہ مـــــُرבـہ

این مشخصات محافظت شده است
shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

یهــ زمانیـــ اُکسیژنتـ بودمــ حالآ کهـ دوریــ دیگهــ زنگــ نمیزنیـــمعنی اسمم:×یـــِـہ مـــــُرבـہ

ادم وقتی که بی حس میشه وقتی تکلیفش بازندگیش مشخص نباشه

وقتی ...وقتی کسی و دوست نداشته باشه وابستگی نداشته باشه

وقتی  وقتی که...میشه      

×یـــِـہ مـــــُرבـ


shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

مادر یعنی زندگی
مادر یعنی عشق
مادر یعنی مهر
مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه
با خنده هات می خنده
مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر...
لبخندت ، زندگی میکنه
مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت
و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...
مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحونه رو
میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی
مادر یعنی اون فرشته ای که شبایی که غم داری یا مریضی تا صبح
بالا سرت می شینه و نگرانه
مادر یعنی اون فرشته ای ، که وقتی موقع کار میگی خسته شدم
با اینکه پاهاش درد میکنه میگه تو بشین مادر من انجام میدم
مادر یعنی اون فرشته ای که هیچ وقت باور نمیکنی مریض بشه یا پیر
بشه چون همیشه و توی هر حالتی به روت لبخند میزنه
مادر یعنی اون فرشته ای که طاقت دیدن اشکاش رو نداری ...


مادر یعنی همه زندگی ...

59162959588279468705.jpg

shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

اینایی که باهدفون توگوش میخوابن. اینا رویایی واسشون نمونده که قبله خواب بهش فکرکنن:(


shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

_خانوادت میدونن؟
+چیو؟
_که حالت خوب نیس؟
+نه:)
-میدونن دیگه اون بچه کوچولویه سادشون نیستی؟
+نه:)
-میدنن تو چه دنیایی گیر کردی و باچه ادمایی اشنا شدی؟
+نه:)
_میدونن دیگه هیچ کس و هیچیزو باور نداری؟
+نه:)
-میدونن ادما باهات چیکار کردن؟
+نه:)
-میدونن ریه هات سوختن؟
+نه:)
_میدونن شبا تا صب گریه میکنی؟
+نه:)
-اصلا میشناسنت؟
+دیگه نه:)
@یه مرده

4f18_img_20151103_114450.jpg

shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

دمـهـآیی کـه شمآ رآ ترک میکـنند غریبـه هآیی هسـتند که یـک روز بـآ شمـآ آشـنآ مـیشوند!


بآ افکـآرِ شـُمآ! بآ حـرف هآی شـُمآ ! بآ دستهآی شـُما !


بآ رویآهآی شـُمآ ! بآ تک تک لحظه هآی شـُمآ !


یک روز ناگهآن حوصله شآن سر میرود !


دلـشـآن رآ و دستهآشآن رآ و حرفهآیشان رآ و خوآبشآن رآ پـس میگیریند !


و غریـبه هـآیی میـشوند بـآ خـآطـرآتـی که پـُر میکنند :


افـکارتـآن رآ دستهآیـتآن رآ خـوآب هـآیتـآن رآ رویـآ هآ و تـک تـک لـحـظـه هـآیـتـآن رآ


یک روز نـآگهآن حوصـله ی شـُمآ سـر میـرود غریـبه هآیی میشوید کـه خودتـآن رآ تـَرک مـیکـنیـد


shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ

ﯾﻪ ﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﮐﻪ : . . . . . . ﺗﻮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺑﺨﯿﻪ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﮓ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﺑﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺳﻼﻡ ﺑﯽ همه چیز ﺳﻼﻡ ﺑﯽ ﺷﺮﻑ ﺳﻼﻡ ﻧﺎ ﺩﮐﺘﺮ . . . ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ! . . . ﺳﻼﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ! ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ! ﺍﻻﻥ ﺑﺨﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﺸﯿﺪﯾﻦ ، ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﺪﯾﻦ؟ ! ﺧﺮﺝ ﺳﻔﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ؟ ! ﯾﻪ ﺳﻼﻣﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ! @just_jooc . . . ﺳﻼﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ! ﺳﻼﻡ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻮﻝ ﭼﺎﺭ ﺗﺎ ﺑﺨﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻏﺰﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ! ﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ !


shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ
خدایا مرسی وایه خاطراین دونه های کوچیک وسفید

shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ
برگهای زردتورا یادمن می اندازد چه زودرسیدپاییز بازهم امااین بار تومال من نیستی

shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ
                           کیان:ادم بایداسمه بچه خواهرش ایرانی باشه
                                       
                      خاله شدنم مبارک

(

کیان جمع کی است .کی به معنی شاه خوب است . پس کیان را می توان در خور شاهی معنی کرد .


shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ
[ Photo, چون تورو خواستم 
             دیه نیستی      
 دیه تموم شد اون روزایه خوب
   الان تو واسه یه نفر دیگه یی یکی که هم اسمه منه مبارکت باشه گلم ]
1440792235920610_thumb.jpg

shima76
×یـــِـہ مـــــُرבـہ
photo_2015-11-05_23-57-10.jpg

صفحات: 1 2 3 4 5