دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


quote_1527781681588.png IMG_20180525_001920.jpg quote_1526674296504.png quote_1525900101678.png
علی

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : nabzeehsas
نام کامل : علی
جنسیت : مرد
پست : 109 پست
هوادار : 16 نفر

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "علی" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

nabzeehsas
علی

بَرآی تو که سآل هآ رَفته ای , چگونه بِگویَم چِرآ مآنده اَم...

quote_1527781681588.png

nabzeehsas
علی

شُدَم بیمآرو اَفسُرده , به تَخت بَستَن مَنو بآزَم...

IMG_20180525_001920.jpg

nabzeehsas
علی

جآن گُفتَنِ تو , تَمدیدِ نَفَس هآیِ مَن اَست...

quote_1526674296504.png

nabzeehsas
علی

حِسی شَبیه غَم بَدنم رآ گرفته بود , از خآنه ای که بویِ تَنم را گرفته بود
می خوآستَم که جیغ شَوَم , خَسته اَم عَزیز , یک دَستِ خَسته تَر دَهنَم رآ گرفته بود...

quote_1525900101678.png

nabzeehsas
علی

کَسی را مِثلِ تو اکنون , کَسی را مِثلِ تو بَعدا
کَسی را مِثلِ تو هَرگِز , کَسی را مِثلِ تو اَصلا...

quote_1525549988347.png

nabzeehsas
علی

شَب رَفتَنِ تو اَبرا , وآسه گِریه کَم آوُردَن , آشناهآ بَرآیِ زَخم وآشُدَم مَرهَم آوُردَن
شَبِ رَفتَنِ تو تَسبیح , از دَستِ گُلدونآ اُفتآد , قَلب آرزوهآم انگآر , وآسه یِ هَمیشه وآیساد
شَبِ رَفتَنِ تو غُربَت , جآیِ اونجآ اینجآ پیچید , دِلِ تو بِدونِ مَنظور , رَفتو خوشبَختیمو دُزدید...

quote_1525039385034.png

nabzeehsas
علی

مِثلِ دیوآنه زُل زَدَم به خودَم , گِریه هآیَم شَبیهِ لَبخَند است
چِقَدر شَب رسیده تآ مَغزَم , چِقَدر روزهآیِ مآ گَند است...

quote_1524865694973.png

nabzeehsas
علی

از حِسِ نآپَدید شُدَن دآخِلِ اَسید , از قُرص هآیِ موقِعِ دِلتَنگی شَدید
از گریه می نِویسَمو سَنگینی پَتو , از زِندگیه لَعنَتیَم بَعدِ بَعد از او...

quote_1524779058378.png

nabzeehsas
علی

بی تو دُنیآیِ مَن از مرگ غَم انگیزتَر است , بَعد نوروز چرآ زِنده بِمآنَد مآهی...

IMG_20180421_124915.jpg

nabzeehsas
علی

شُده تَقدیر کَسی بآشیو قِسمَت نَشوَد ؟ سآل ها گیره کَسی بآشیو قِسمَت نَشوَد ؟
پُشتِ یک قَلبِ به ظآهِر خوشو یک خَنده یِ تَلخ , شُده زَنجیرِ کَسی بآشیو قِسمَت نَشوَد ؟
دَر میآنِ تَپِشِ آینه پِنهآن شَوی و , روح و تَصویرِ کَسی بآشیو قِسمَت نَشوَد ؟ : )

quote_1522713186914.png

صفحات: 1 2 3 4 5