دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


1482050471464585_thumb.jpg gal67.jpg&1368559095 _BoghGhaza153.jpg 5344b8312a9e028008631320db3eef58-425
ԲɚԵҽɱҽɦ

این مشخصات محافظت شده است
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
 بيشتر حركت كن، كمتر اعلام كن !دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:08 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    9 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
امید راد
farzin
احد
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ

 زندگی بسیار ارزشمند و گرانبهاست، آن را به خاطر افکار منفی بیهوده تلف نکنید.دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:07 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    7 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
Don't feel alone, because there is always someone out there who loves you more than you can imagine.

هرگز احساس تنهايي نکنيد چون اون بيرون هميشه يکي هست که بيش از تصور شما دوستتون دارهدیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:06 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    6 نفر اين را مي پسندند
حمید
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
God will always has somesomething for you, a key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, and a plan for Every tomorrow.

خدا همیشه   چیزی در چنته خود برای شما دارد، کلیدی برای هر مشکلی، نوری
برای هر ظلمتی، تسکینی برای هر رنجی، و نقشه ای برای هر فردایی


دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:04 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    8 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
You can't live a positive life with a negative mind.

نميتونيد با يه ذهن منفي زندگي مثبتي داشته باشيد.


دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:02 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    9 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
ԲɚԵҽɱҽɦ
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
Old couples make you realize someone can love you forever.

وقتي زوج هاي قديمي رو ميبينيد ميفهميد که ميشه يه نفر تا ابد شما رو دوست داشته باشه.


دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 14:00 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    8 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
Loving a girl is second thing.
First learn to respect her

عاشق يه دختر شدن قدم دومه اول بايد ياد بگيري بهش احترام بذاري


4 دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/28 - 13:59 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    9 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آشنا
farzin
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
кΐάяάટђ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ
سکـوتـــــ
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
تو زندگی حقایقی هست
که میشه فهمید،
ولی نمیشه فهموند...

دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/2 - 11:00 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    12 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
طاها ومپایر سابق
امیر
امید راد
ṠἀЯἰṄἀ
╭○❀   FARAN  ❀○╮
meysam
سکـوتـــــ
รคђєl
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ
مدتیــــست دلم شکســــته
از همان جای قبلـی … !
کاش میشد آخر اسمــت
نقطه گذاشت تا دیگر
شــــروع نشوی … !
کاش میشـــــــد فریاد بزنم : '
پایــــــان '
دلم خیـــــــلی
گرفته اســـت …………..
اینجا نمیتـــــوان به
کسی نزدیـــــــک شـــــــد …
آدمهـــا از دور دوست
داشتــــنی ترنــــد … !

5 دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/06/2 - 09:29 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    5 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
امید راد
farzin
fatemeh69
ԲɚԵҽɱҽɦ


4 دیدگاه · · بروزرسانی · 1396/05/30 - 12:25 در ♥*•♫.•*♥.عشق اریایی♥*•♫.•*
      سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

    12 نفر اين را مي پسندند
حمید
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
امیر
آرین
Blackcross-Negin
یاشار
هــــوداد
ԲɚԵҽɱҽɦ
farzin
nasima
صفحات: 1 2 3 4 5