من در همان خلوت گه هميشگي مان که جز من و تو کسي نبود روزها و شب ها به انتظارت نشسته ام
کاش غرورت اجازه ميداد لحظه اي به پشت سرت نگاه کني
من به انتظارت نشسته ام تا نفس آخری که به جان دارم شاید که بیایی ...!
برای شروع دوباره مان برگرد !!!